Từ vựng tiếng Anh về đám cưới (phần 2)

Rate this post

Hình ảnh tiếng Anh giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn!

 • wedding dress /ˈwedɪŋ dres/  váy cưới

 • wedding ring 
  /ˈwedɪŋ rɪŋ/  nhẫn cưới

 • wedding cake   
  /ˈwedɪŋ keɪk/  bánh cưới

 • bouquet   
  /bʊˈkeɪ/    bó hoa

 • veil 
  /veɪl/ mạng che mặt

 • tuxedo 
  /tʌkˈsiːdoʊ/ áo đuôi tôm