hinh-anh-tu-vung-tieng-anh-do-dung-hoc-tap

Hình ảnh từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập

Rate this post

Bạn đã biết gọi tên đồ dùng học tập bằng tiếng Anh chưa. Bài viết về hình ảnh từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập dưới đây sẽ giúp bạn mở rộng thêm vốn từ hàng ngày. Hình ảnh học tiếng Anh theo chủ đề ngày sau đây sẽ giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn!

 • Luyện từ vựng tiếng Anh chủ đề máy tính
 • Cách gọi tên các vấn đề nóng bằng tiếng Anh
 • Từ vựng tiếng Anh liên quan đến tết

 • hinh-anh-tu-vung-tieng-anh-do-dung-hoc-tap
 •  Hình ảnh từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập
 • Đồ dùng học tập thông dụng như: chiếc bút, cục tẩy, thước kẻ, giấy nháp… Những đồ dùng này bạn sử dụng hàng ngày, tuy nhiên bạn đã biết tên gọi những đồ dùng đó bằng tiếng Anh chưa. Sau đây là những đồ dùng cơ bản kèm phiên âm cụ thể giúp bạn dễ dàng học tiếng Anh qua hình ảnh.
 • – Pen /pen/ chiếc bút
 • – Pencil /’pensl/ bút chì
 • – Paper /’peipə/ giấy
 • – Draft paper /dræf //’peipə/ giấy nháp
 • – Eraser /i’reiz/ cục tẩy
 • – Sharpener /’ʃɑ:pənə/: gọt bút chì
 • – Text Book /tekst/ /buk/ sách giáo khoa
 • – Notebook /’noutbuk/ vở, sổ tay
 • – Back pack /bæk/ /pæk/ túi đeo lưng
 • – Crayon /’kreiən/ màu vẽ
 • – Scissors /‘sizəz/ cái kéo
 • – Glue stick /glu:/ /stick/ keo dán
 • – Pen case /pen/ /keis/ hộp bút
 • hinh-anh-tu-vung-tieng-anh-do-dung-hoc-tap
 • – Calculator /’kælkjuleitə/ máy tính
 • – Compass /’kʌmpəs/ compa, la bàn
 • – Book /buk/ sách
 • – Bag /bæg/ túi, cặp
 • – Ruler /’ru:lə/ thước kẻ
 • – Board /blæk//bɔ:d/ bảng
 • – Chalk /tʃɔ:k/ phấn viết
 • Hình ảnh từ vựng tiếng Anh đồ dùng học tập chắc chắn là chủ đề quen thuộc và thú vị giúp bạn nâng cao trình độ tiếng Anh và mở rộng vốn từ vựng để áp dụng vào giao tiếp hiệu quả hơn. Hình ảnh tiếng Anh theo chủ đề sẽ giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời